MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

کیفوز

تعریف
Spine
اگر به یک فرد با ستون فقرات طبیعی از پشت سر نگاه کنیم ستون فقرات از در طول خود از گردن تا کمر راست دیده می شود. ولی اگراز کنار به ستون فقرات نگاه کنیم در طول ان از گردن تا کمردو قوس طبیعی وجود دارد. یک قوس ملایم با برامدگی در قسمت پشت تا انتهای دنده ها به نام کیفوز پشتی و یک قوس با فرورفتگی در ناحیه کمری در مخالف قوس قبلی به نام لوردوز کمری. وجود این دو قوس در دو جهت مخالف با برامدگی در پشت و فرورفتگی در ناحیه کمردر ستون فقرات یک انسان طبیعی الزامی هستند تا بتوانند تعادل تنه و سر را روی لگن حفظ کنند. ستون فقرات سینه ای( پشتی) به طورطبیعی از مهره اول تا مهره دوازدهم پشتی با مختصر برامدگی ( کیفوز) ۴۵–۲۰ درجه کشیده شده است. موقعی که برامدگی قوس از ۴۵ درجه بیشتر شود کیفوززیادی یا کیفوز بیش از اندازه خوانده میشود.

کیفوز شوورمن متداول ترین فرم کیفوز خارج از حد طبیعی است که درنتیجه نشست مهره ها در قسمت جلوی مهره و در سنین نو جوانی بروز می کند. دلیل این بیماری در حال حاضر ناشناخته است و به نظر می رسد فاکتور های متعددی در ایجاد بیماری دخیل بااشند وبیشترد ر جنس مذکر دیده میشود.