MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

عدم تعادل فیکس ساژیتال

درمان جراحی

تصمیم برای جراحی بستگی به چندین فاکتور دارد: نوع عدم تعادل در حالت ساژیتال ، تارخچه جراحی های قبلی ، درجه ومحل فشار روی عصب، سن و سلامت بیمار، و فاکتور های دیگر. تکنیک های وسیله گذاری واستییوتومی به ما اجازه تغییر وضعییت ستون فقرات را میدهند. در پایین انواع استییوتومی های موجود تعریف میشوند.

۱– استییوتومی پشتی( همچنین استییوتومی اسمیت پیترسون ویا پونته نامیده میشود: - این عمل شامل برداشتن مفاصل کوچک فاست و رباط های بین زایده های خاری میشود تا بتوان مهره ها را به سمت پشت ازراه فضای متحرک دیسکی برگرداند. مفاصل فاست مشخصا"اکستانسیون ستون فقرات را محدود میکند، بنابراین برداشتن انها به جراح اجازه می دهد لوردوز را افزایش دهد. در سطوح متعدد ۵–۱۵درجه برای هر یک مهره امکان پذیر است.

Posterior Osteotomy
استییوتومی ازراه پشت :
لف) تصویر ازکنارستون فقرات برداشتن اسخوان وفا ست را نشان میدهد
ب) تصویر ازکنار بعد ازاینکه استییوتومی بسته شده.
ج) رادیوگرافی نیمرخ یک خانم با بیماری شوارمن وکیفوز شدیدوسفت.
د) رادیوگرافی نیمرخ بعد از جراحی . استییوتومی ها در چندین مهره که کیفوز را به حد طبیعی برگرداند.

۲– استییوتومی ازراه پدیکول وبرداشتن استخوان:
-جراحان این روش را برای بریدن سگمان کیفوزی به کار می برند. ما ان را استییوتوم ی گوه ای بسته زیرا یک قطعه مثلثی از استخوان برداشته می شود تا مهره به سمت پشت زاویه داده شود. روش جراحی خیلی قدرتمندی است وبا اصلاح کوچک میتوان نتیجه بهتر به دست اورد. عمل مثل گذاشتن یک گوه بین دوتا اجر است - یک خمیدگی ناگهانی به سمت پشت ایجاد می کند. جراحی احتیاج به فیکساسیون با وسیله در بالا و پایین استییوتومی دارد.

Pedicle subtraction osteotomy
استییوتومی ازراه پدیکول وبرداشتن استخوان:

استییوتومی ازراه پدیکول وبرداشتن استخوان: الف) تصویرکناری قسمت برداشتن استخوان را به رنگ صورتی نشان میدهد. ب) قطعه لوردتیک بعد از استییوتومی بسته شده است. توجه کنید چطور ارتفاع مهره در جلو دوبرابر پشت مهره باعث ایجاد لوردوز شده است. ج) رادیوگرافی قبل از عمل بیماربا عدم تعادل فیکس نا پایدار به علت نشست استخوانی وعفونت. د) رادیوگرافی نیمرخ ایجاد لوردوز بعد از اسییوتومی را نشان میدهد.

استییوتومی ازراه پدیکول وبرداشتن استخوان:
تصویرکناری قسمت برداشتن استخوان را به رنگ صورتی نشان میدهد. ب) قطعه لوردتیک بعد از استییوتومی بسته شده است. توجه کنید چطور ارتفاع مهره در جلو دوبرابر پشت مهره باعث ایجاد لوردوز شده است. ج) رادیوگرافی قبل از عمل بیماربا عدم تعادل فیکس نا پایدار به علت نشست استخوانی وعفونت. د) رادیوگرافی نیمرخ ایجاد لوردوز بعد از اسییوتومی را نشان میدهد.

Vertebral column resection
۳- برداشتن قسمتی از ستون فقرات :

- این روش مقتدرترین نوع جراحی در میان استییوتومی ها است.و وقتی لازم است که خمیدگی شدید در ناحیه کوچک وجود دارد. دراین روش لزوما" ستون مهرها با کنترل دقیق جا به جا میشوند ت ادر امتداد مناسب قرار داده شوند.

۴– استییوتومی جلویی- پشتی :
- در مواقعی که یک فیوژن ناکامل( جوش نخورده) وجود دارد از محل حرکت میتوان برای اصلاح استفاده کرد که با عمل از راه جلو وپشت این امکان را میتوان به وجود اورد