MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

عدم تعادل ساژیتال(از محورنیمرخ) فیکس ( ثابت)

انواع عدم تعادل در محور ساژیتال

عدم تعادل تنه درمحور ساژیتال میتواند ثابت ویا انعطاف پذیر باشد. قابل انعطاف بدین معنی است که شخص اگر سعی کند میتواند راست به ایستد در حالی که در نوع ثابت ( فیکس) قادر به این کار نیست. شبیه همین عدم تعادل تنه میتواند جبران شده ویا جبران نشده باشد. در نوع جبران شده بدین معنی است که بدن می تواند خود را با خم کردن ران ها و زانوها تطبیق بدهد . درحالی که در نوع غیر جبرانی نمی تواند این کار را بکند( شکل های پایین را ببینید). مشکلی که باعث عدم تعادل می گردد یا به صورت موضعی ( چند مهره) و یا ناحیه (تعداد زیادی مهره) است ویا ترکیبی از دوحالت است.( پایین را ببینید).
   
Compensated vs. Decompensated Imbalance   Types of Fixed Sagittal Imbalance (FSI):
   
بالانس جبرانی در مقایسه با بالانس جبران نشده.
الف) تعادل جبران شده. یک خانم با کیفوز تروماتیک ناحیه کمری که با اکتانسیون ناحیه پشتی ان را جبران کرده است . خط شاقولی در حالت ایستاده سی۷ از اس ۱ رد شده است.
ب ) بالانس ساژیتال جبران نشده فیکس خط شاقولی سی۷ کاملا" در جلو مهره اس۱ قرار گرفته است
  انواع بالانس ساژیتال فیکس(اف اس آی ):
انواع بالانس ساژیتال فیکس(اف اس آی ): اف اس ای می تواند بعلت اشکال موضعی در چند مهره، یک اشکال عمومی در تعداد