MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

کیفوز مادرزادی

درمان جراحی

فیوژن در همان محل( در جا)

جراحی انتخابی برای کجی کیفوز پیشرونده، فیوژن یا همان ارترودز( جوش دادن استخوان ها) مهره های کج به همدیگر است. در فیوژن ممکن است یک مهره سالم بالا و پایین هم اضافه شود. پیوند استخوانی از خود بیمار ویا بانک استخوان تهیه و در قسمت پشتی ستون فقرات و در قسمت کجی گذاشته می شود. در کجی های شدید ممکن است پیوند استخوان اضافه هم در قسمت کجی ازسمت جلو ستون مهره گذاشته شود. فیوژن ممکن است با یا بدون گذاشتن وسیله( فیکساسیون )انجام بگیرد. فیوژن در جا یا درمحل، یک جراحی بدون کاربرد وسیله و بدون اصلاح کجی است. پیوند استخوانی۶-۴ ماه طول میکشد تا خوب سفت و محکم شود. در طول دوران بعد از عمل فیوژن باید بریس ویا گچ تنه پوشیده شود تا اینکه سفت شدن پیوند وجوش خوردن در رادیو گرافی دیده شود.

In Situ Fusion

تصویر۱:الف وب
) رادیوگرافی رو
برو نیمرخ یک بچه با کیفو
ز مادرزادی ناحیه کمر ج) ی
ک سی تی اسکن سه بعدی یک مالفورماسیون دال وه تصویر رخ و نیمرخ یک پیوند استخوانی بین