MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

کیفوز

کیفوز حین رشد

Wedge shaped appearance of vertebrae in Scheuermann's Disease.
تصویر ۱ : شکل
سمت راست مهره گوه ای شکل در
بیماری شوورمن را نشان میدهد
هیپرکیفوز( خمیدگی بیش ازحد نرمال ستون فقرات سینه ای ) از نظر منشاء به دو دسته ساختاری و وضعیتی تقسیم میشوند. کیفوز وضعیتی وقتی که از بیمار خواسته شود که راست به ایستد اصلاح میگردد. بیماران با کیفوز وضعیتی هیچ انومالی درشکل مهره ها ندارند. کیفوز شوورمن بعنوان یک کیفوز سفت ( ساختاری) شناخته میشود زیرا قسمت جلو مهره ارامتراز قسمت پشت ان رشد می کند. این باعث می شود که یک مهره گوه ای شکل به جای یک مهره مستطیلی شکل که بهتر روی هم قرار میگیرند و می ایستند به وجود بیاید( تصویر ۱و ۲). این وضعیت معمولا" در دوران رشد سریع استخوانی بین سنی ۱۲ و ۱۵ سالگی درپسرها وچند سال زودتر در دختر ها اتفاق می افتد. یک کیفوز غیر طبیعی از کنار وقتیکه شخص به جلو خم شده باشد بهتر دیده می شود.

A: Lateral x-ray of a patient with Scheuremann's disease. B: Close-up x-ray demonstrating wedge-shaped vertebrae characteristic of Scheuremann's disease.

تصویر۲:
الف ) عکس رادیوگرافی نیمرخ ازبیماری با کیفوز
وورمن ب ) عکس از نزدیک یک مهره گوه ای شکل ر
ا نشان می دهد که مشخصه بیماری شوورمن
است.

بیماران با بیماری شوورمن اغلب به خاطر طرز ایستادن بد وشکایت از پشت درد می آیند. پشت درد دراوایل نو جوانی شایعتر است وبیشتر موارد با رسیدن به سن بلوغ کمتر می شود. درد ندرتا"فعالیت روزمره و کار حرفه ای را مختل می کند. اگر نوک خمیدگی ( برجسته ترین قسمت) در وسط پشت یا پایین پشت بجای بالای پشت باشد احتمال درد وعلایم دیگر بیشتر است. در موارد شدید نوجوانان ممکن است نتوانند به پشت بخوابند مگراینکه چندین بالش زیر سرشان بگذارند . کیفوزی که با رشد به وجود میاید عمولا" نوع خفیف است و فقط لازم است با رادیوگرافی های پریودیک کنترل شود.