MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

کیفوز

کیفوز حین رشد

درمان غیر جراحی

مراقبت و تحت نظر داشتن
تحت نظر داشتن بیمار واقعا" درموارد زیر تو صیه می شود:
  1. ۱– هیپر کیفوز وضعیتی( گوژ پشتی بیماران باتغییر وضعیت ستون فقرات اصلاح می شود)
  2. ۲– کجی ها با قوس کمتر از ۶۰ درجه دربیمارانی که در حال رشد هستند یا
  3. ۳–کجی های۶۰–۸۰ درجه در بیمارانی که رشد انها تمام شده است. رادیوگرافی ایستاده با کاست فیلم بلند هر ۶ ماه از بچه در حل رشد گر فته می شود. اگر بچه درد داشته با شد

On the left is a side-view of a patient with Scheuremann’s kyphosis.  On the right is the same X-ray after he was placed in a hyperextension brace.
تصویر ۱. در سمت چپ یک عکس نیمرخ از بیماری با
کیفوز شوورمن است. در سمت چپ عکس
همان بیمار است در داخل بریس

درمانی که توصیه
استفاده از بریس: موقعیکه دفورمیتی نسبتا" شدید است (۶۰–۸۰)درجه و رشد استخوانی بیمار کامل نشده است میشود پوشیدن بریس به همراه برنامه تمرینات ورزشی است . لازم است در ابتدا بریس تمام وقت (۲۰ساعت در روز ) پوشیده شود تا موقعی که حد اکثر اصلاح به دست آید. اندازه بریس باید مرتبا" امتحان و برای حداکثر اصلاح میزان شود. در آخرین سال درمان قبل از بلوغ استخوانی استفاده پاره وقت (۱۲–۱۴ساعت در روز) از بریس پشنهاد می شود . پوشیدن بریس باید حداقل ۱۸ ماه ادامه پیدا کند تا که بتواند یک اصلاح قابل توجه و دایمی را حفظ کند ( تصویر ۱).