MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

کیفوز

کیفوز حین رشد

درمان جراحی

فیوژن ( جوش دادن) ستون فقرات
موقعی که کجی ستون فقرا ت در کیفوز شدید بشود ( بیش از ۸۰ درجه) و بیمار درد فزاینده دارد، درمان جراحی توصیه می گردد. عمل جراحی باعث اصلاح بیشتر در کجی میشود و معمولا" احتیاج به پوشیدن بریس بعد ازجراحی نیست. پیچ داخل پدیکول ( دو پیچ برای هر مهره) گذاشته می شود و به دومیله وصل می گردد. این عمل باعث راست شدن ملایم ستون فقرات میگردد. اکثر جراحی ها از طرف پشت ستون فقرات انجام می گیرد، با وجود این بعضی پزشکان علاوه بر ان جراحی از جلو را توصیه می نما یند . بیماران معمولا" قا در هستند در عرض۶–۴ ماه بعد از جراحی به سر کار روزمره برگردند. اصلاحی که بعد از عمل جراحی به دست میآید قابل ملا حظه است ( تصویر۱ )

A: Preoperative photo of patient with severe kyphosis secondary to Scheuermann's disease.   B: Preoperative x-ray of the same patient. C: Postoperative photos of the same patient one year after surgical correction of the kyphosis. D: Postoperative x-ray of the same patient.

تصویر ۱: الف) عکس قبل از عمل جراحی بیمار باکیفوز شدید بع
لت بیماری شوورمن. ب) رادیوگرافی همان بیمار قبل از
عمل جراحی. ج) عکس بیمار یکسال بعد
از جراحی برای اصلاح کیفوز. د ) رادی
وگرافی بعداز عمل همان بیمار.

Smith-Peterson (Posterior) Osteotomy
استیوتومی اسمیت- پیترسون (پشتی): قوس های با انعطاف متوسط اغلب به محض خوابیدن به شکم روی تخت اطاق عمل صاف میشوند لکن قوس های سفت احتیاج به قدم های اضافه بعدی دارند. استیوتومی اسمیت- پیترسون اغلب در محلهای متعدد انجام میشود تا نیروی اعمال شده برای اصلاح زیادی بی خطر برای بیمار باشد. هر تکه از ستون فقرات در خم شدن به عقب ( اکستنشن) توسط مفاصل لغزنده فاست محدود میگردند اگر این مفاصل برداشته شوند ودیسک جلو متحرک باشد در ازای هراستییوتومی ۱۰ ممکن است –۵ درجه اکستنشن به

 A & B) Front and side X-rays of a person with severe, rigid Scheuremann’s kyphosis.  C) An illustration of a side view of the spine showing how the facet joints are removed.  D) After the facets are removed, the spine can be tilted backward.  E & F) Front and side X-rays after surgery.

تصویر۲ : الف و ب) رادیوگرافی روبرو و نیمرخ بیمار با کیفوز شووارمن شدید وسفت ج) شکل از کنار ستون فقرات که نشان میدهد چگونه مفاصل فاست برداشته شده اند. د) بعد از بر داشته شدن فا ست ها. ه - و) رادیوگرافی روبرو و نیمرخ بعد از جراحی