MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

درمان با بریس برای دفورمیتی های ستون فقرات

درمان با بریس ( اورتوز) غالبا" برای اسکولیوز پیشرونده و کیفوز در بیمارانی که به بلوغ استخوانی نرسیده اند توصیه میشود. انواع زیادی بریس وجود دارد، همه انها طوری طراحی شده اند که از پیشرفت انحنا در بیماران درحال رشد جلوگیری نمایند. اورتوز بعنوان پایه نگهدارنده برای ستون فقرات، از افزایش انحنا در دوره رشد فعال استخوانی جلوگیری می کند. بریس ها ستون فقرات را راست نمی کنند وهمیشه نمی توانند از پیشرفت خمیدگی جلو گیری نمایند. ولی پوشیدن بریس برای مهار پیشرفت خمیدگی در بخش قابل توجهی ازبیماران که به بلوغ استخوانی نرسیده اند موثر است.

برای درمان موفقیت امیز با بریس چه چیزی لازم است.

  • ۱– تشخیص زود رس بیماری درحالیکه بیمار هنوز دارد رشد میکند
  • ۲– انحنا مختصر تا متوسط
  • ۳– معاینه مرتب توسط جراح ارتوپد
  • ۴– بریس قالب تن بیمارباشد وبا رشد بچه به موقع عوض شود
  • ۵– همکاری بیمار وکمک فامیل
  • ۶– حفظ فعالیتهای طبیعی شامل تمرین های بدنی، تمرین رقص، ورزش ها،با زمان تعیین شده خارج ازبریس برای این فعالیت ها.