MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

آیا من اسکولیوز دارم

What is Scoliosis?
برای اینکه مشخص شود که شما اسکولیوز دارید یا نه بهتر است که پزشک یک معاینه فیزیکی از پشت شما انجام دهد. امتحان فیزیکی در حالی انجام می شود که شما درحالت آرام ایستاده و دستها در طرفین اویزان باشد. پزشک شما را ازپشت نگاه خواهد کرد که ببیند ایا انحنایی وجود دارد، ایا شانه ها نامتقارن هستند، انحنای کمر نامتقارن است، و یا تنه شما به یکطرف متمایل شده است. سپس شما از کمر به طرف جلو خم میشوید ویکبار دیگر پزشک از پشت سر شما را نگاه میکند تا ببیند اسکولیوز چرخیده و کتف شما را در یکطرف برجسته کرده است ویا د ر قسمت پهلو ها برجستگی دارید. بعد از این امتحان ساده پزشک رادیوگرافی از پشت و از کنار ستون فقرات، ا زناحیه گردن تا لگن خواهد خواست. درصورتیکه اسکولیوز وجود داشته باشد پزشک ان را اندازه گیری کرده و به شما یک عدد خواهد داد که درجه اسکولیوز شما برای بررسی های بعدی است.