MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

علایم اسکولیوز چه ها هستند.

The head may not be exactly centered over the pelvis.
تصویر
۱: سرممکن است کاملا"
روی لگن مرکزیت ندا
شته باشد
  • - یک شانه ممکن است بالا تر از ان یکی باشد.
  • - یک کتف ممکن است بالاتر و یا خیلی برجسته تر از کتف مقابل باشد.
  • - اگر دستها شل به طرفین اویزان باشند، ممکن است فاصله بازو ها و بدن در یکطرف بیشتر باشد.
  • موقعی که بیمار ازپشت معاینه می شود اگر از اوبخواهیم به جلو خم شود تا ستون فقرات در حالت افقی قرار بگیرد یک طرف پشت ممکن است بالا تر قرار بگیرد. این ازمایش که تست ادامس خوانده می شود یک تست بسیار حساس برای اسکولیوزاست، بهمین جهت این رایج ترین تست برای غربال کردن بیمار است.