MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

چه چیزهایی باعث کیفوزغیر طبیعی میگردد.

kyphosis kyphosis
تصویر ۱ الف: تصویر ۱ب:
هیپر کیفوز ( پشت گرد) معمولا" وقتی به کار می رود، که انحنای بیش از حد ستون فقرات سینه را موقعی که از کنار نگاه کنیم نشان دهد (تصویر ۱ الف و ب) . گردی پشت زیاده از حد متواند به طور ساده وضعیتی واغلب با ورزش و وضعیت ایستادن مناسب اصلاح میشود. در صد کمی از بیماران با کیفوز ممکن است دفورمیتی سفت داشته باشند تا یک کیفوز وضعیتی، که با مهره های گوه ای شکل همراه است. این نوع کیفوز، کیفوز شوارمن خوانده می شود وخیلی سخت تر نسبت به کیفوز وضعییتی درمان می شود. علت آن ناشناخته است. پوشیدن بریس ممکن است برای جوانان در حال رشد با کیفوز شوارمن توصیه شود

کیفوز مادرزادی در نتیجه اشکال در تشکیل یک یا چند استخوان ستون فقرات بوجود میاید. این کیفوز غیر شایعترین علت، برای کیفوزغیر عادی پشت است واحتیاج است توسط یک جراح ارتوپد دیده شود. کیفوز خارج از حد ممکن است بعلت بیماری های عمومی مانند انکیلوزینگ اسپوندیلیتیس و یا استیوپروز( پوکی استخوان) دیده شود.