MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

اسکولیوز چیست؟

What is Scoliosis?

ستون فقرات هر فردی دارای انحنا های طبیعی است. این انحنا ها شانه های ما را گرد وکمر ما را فرو رفته به طرف داخل می سازد ،بعضی ادمها انحنا در طرفین ستون فقرات دارند که به سادگی با راست نشستن و صاف ایستادن اصلاح نمی شود. این حالت انحنای جانبی ستون فقرات اسکولیوز نامیده می شود. در عکس رادیوگرافی ستون فقرات کسی که اسکولیوز دارد بیشتر به شکل یا دیده می شود تا به صورت یک خط صاف. این انحنا باعث می شود شانه ها و کمر شخص نا متقارن نظر برسد. ها بعضی از مهره ها در اسکولیوز ممکن است مختصری چرخیده باشندکه باعث برجسته شدن یک کتف بیشتر از طرف مقابل میگردد.

اسکولیوز یک تعریف است ونه یک تشخیص، در بیشتر از ۸۰% موارد دلیل به خصوصی برای اسکولیوز پیدا نمی شود. این نوع اسکولیوز ایدیوپاتیک به معنی «ناشناخته» نامیده می شوند. این نوع بخصوص در میان اسکولیوز های دختران پیش ازبلوغ واقعیت پیدا می کند. عواملی که باعث کجی ستون فقرات میگردند عبارتند از عوامل غیر طبیعی مادرزادی، عوامل

عصبی،عوامل ارثی و بسیاری از عوامل دیگر. اسکولیوز از حمل اشیا سنگین،فعالیت های ورزشی، وضعیت خوابیدن یا ایستادن به خصوص، و یا حتی اختلاف طول مختصر اندام های تحتانی ایجاد نمی شود.