MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

اسکولیوز زود رس

جراحی

جراحی با حفظ رشد ستون فقرات

جراحی بر اساس کمپرشن

جراحی بر اساس سیستم کمپرشن میخواهد یک توقف نسبی در سمت برامده انحنا ایجاد نماید.

این متد را می توان در بچه های در حال رشد که دفورمیتی پیشرونده وکمتر از ۳۵ درجه که بتوانند عمل جراحی را تحمل کنند به کار برد . با گذاشتن میخ منگنه مخصوص ویا مهاردرسمت برامده انحنا، از رشد در ان سمت جلوگیری می شود. هدف این است که اسکولیوز با رشد بیشتر در سمت فرورفته اصلاح شود.