MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

اسکولیوز زود رس

جراحی

جراحی فیوژن با اسباب کذاری

در بعضی موارد، جراحی فیوژن با اسباب کذاری توصیه میشود. این وقتی توصیه می شود که بچه نزدیک به اتمام رشد است ویا بعلت مشکلات وبیمار های همراه با اسکولیوز، انجام عمل های متعدد با سیستم حفظ رشد، خطرناک است. در بیشتر موارد این شامل وسیله گذاری و فیوژن پشتی در سرتا سر انحنا است. موقعیکه مقدار زیادی از رشد باقی مانده باشد، فیوژن پشتی ممکن است باعث چرخش، یا ( کرنک شفت) دفورمیتی به علت مهار رشد قسمت ازاد وجلویی مهره توسط قسمت جوش خورده پشتی گردد. برای جلوگیری از این مشکل اغلب یک فیوژن قدامی همزمان با جراح پشتی در بچه های مشخصی انجام میگیرد.