MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

اسکولیوز زود رس

جراحی

جراحی با حفظ رشد

درگذشته فیوژن درمان معمول برای اسکولیوز زود رس بود. حالا فهمیده شده که فیوژن زود رس ستون فقرات پشتی رشد ریه ها و مهره ها را محدود خواهدکرد ومنجربه مشکلات شدید ریوی خواهد شد.روش های جراحی که با حفظ رشد مهره ها در حالی که کجی را حفظ میکند و از فیوژن بلند ستون فقرات جلوگیری می نمایند در حال پیشرفت و بهتر شدن هستند. امروزه تعدادی از این امکانات هر کدام با مزایا و مضرات خودش موجود می باشد. به طور کلی انواع جراحی ممکن است به این صورت تقسیم بندی شود (۱) بر اساس دیس تراکشن، (۲) رشد هدایت شده، (۳)، بر اساس کمپرشن.