MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

اسکولیوز زود رس

جراحی

بستن صفحه رشد مهره دریک طرف( همی اپیفیزیودزیز)

این روش جراحی رشد غیر طبیعی مهره را در یکطرف متوقف میکند به این امید که ادامه رشد طرف مقابل منجر به اصلاح انحنا در طول زمان به شود. هر انحنایی یک طرف برامده ویک طرف فرو رفته دارد(تصویر ۶). اگر مرکر رشد در سمت برجسته برداشته و فیوز شود سمت فرورفته ممکن است به رشد ادامه دهد و احتمالا" انحنارا اصلاح نماید. به طوری که ملاحظه شده این روش غیر قابل پیش بینی در بچه های جوان با مهره های غیرطبیعی در پشتشان است.

Figure 6

تصویر ۶. این روش جراحی رشد غیر طبیعی مهره را در یکطرف متوقف میکند به این امید که ادامه رشد طرف مقابل منجر به اصلاح انحنا در طول زمان به شود.