MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

اسکولیوز زود رس

جراحی

برداشتن مهره نیمه تشکیل شده ( همی ورتبرا

بعضی بچه های جوان مبتلا به اسکولیوز ممکن است مهره هایی با شکل غیر طبیعی داشته باشند که باعث انحراف ستون فقرات باشد. یک مهره طبیعی به شکل مستطیل است . یک همی ورتبرا به شکل یک مثلث است.(تصویر۷). موقعی که همی ورتبرا در انتهای ستون مهره ها باشد میتوند ستون مهره ها را به یک طرف سوق دهد. در قسمت های دیگر ستون فقرات بر حسب تعداد همی ورتبرا ها می تواند دفورمیتی شدید ایجاد شود. بسته به وضعییت بچه این همی ورتبرا ممکن است از جلو،یا از پشت ویا ازرهر دو طرف بر داشته شود. بعد از برداشتن همی ورتبرا مهره بالا پایین ان اغلب توسط وسیله جراحی به هم جوش داده می شود. اکثر بچه ها بعد از عمل بریس و یا گچ خواهند داشت تا استخوان ترمیم شود. این عمل جراحی خطرات خودش مثل خونریزی ویا فلج را همراه دارد ولی اصلاح خوبی به دست میدهد.

Figure 7 Figure 7

تصویر ۷– همی ورتبرا با فلش نشان داده میشود