MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

راه های درمانی موجود برای من چه ها هستند؟

راه های درمانی موجود برای اسکولیوز در سه دسته اصلی قرار میگیرند: تحت نظر داشتن اسکولیوز، درمان غیر جراحی، ودرمان جراحی.
  • ۱– تحت نظر گرفتن -
    این برای انحنا های کوچک اسکولیوز، موقعی که شما در حال رشد هستید ( اسکولیوز کودکان در مرحله بلوغ )، یا اسکولیوز با انحنا های متوسط (کمتر از ۴۰–۴۵درجه) موقعی که رشد شما تمام شده است مناسب است. برای بالغین ، تحت نظر گرفتن بیمار و فیزیکال تراپی برای بیمارانی است که علایم خفیف دارند و انحنای انها بزرگ نیست.
  • ۲– بریس دادن -
    این برای انحنا های بین ۲۵و ۴۵ درجه در بچه های در حال رشد می باشد که از پیشرفت انحنا در حالیکه رشد بیمار هنوز تمام نشده است جلوگیری نماید. هدف بریس جلوگیری از پیشرفت انحنا است، تا موقعی که بریس دیگر نتواند خمیدگی را اصلاح نماید.
  • ۳– درمان جراحی -
    این برای انحنا هایی عموما" بزرگ تر از ۵۰ درجه برای جوانان وبالغین درنظر گرفته میشود. جراحی برای انحنا های کوچک در مواقعی که ظاهر خمیده بیمار را اذیت می کند، ویا اسکولیوز در فرد بالغ علایم ایجاد می کند، می تواند انجام بگیرد. هدف درمان با جراحی، اصلاح انحنا و جلوگیری از پیشرفت ان است. این معمولا" با گذاشتن اسباب فلزی در ستون فقرات که وصل می شود به میله هایی که انحنا را اصلاح میکند ودر حالت اصلاح شده نگهمیدارد تا فیوژن انجام گیرد، به دست می اید.