MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

راه های درمانی موجود برای من چه ها هستند؟

زندگی با داشتن اسکولیوز

بطور کلی ، اسکولیوز سنین بلوغ ( ای آی سی )، علایم ایجاد نمی کند و نباید بیماران را از فعالیت های فیزیکی باز داشت. برای بیمارانی که اسکولیوز مختصر دارند وتحت نظر پزشک هستند تمام فعالیت ها را می توانند بدون محدودیت ویا خطر اسیب دیدگی انجام دهند. در مورد بیمارانی که با بریس درمان میشوند برای تمام فعالیت ها مجاز هستند در موقعی که بریس به تن ندارند. برای بیمارانی که درمان جراحی شده اند، جراح شما تمام اطلاعاتی را که چه نوع فعالیت هایی برای شما مجاز است در اختیار شما خواهد گذاشت.