MENU
Scoliosis Research Society
SRS: Scoliosis Research Society

Scoliosis Research Society

اختصاص داده شده به مراقبت مطلوب از بیماران مبتلا به بدشکلی ستون فقرات

راه های درمانی موجود برای من چه ها هستند؟

تحت نظر گرفتن

آبزرویشن عموما" برای بیمارانی که انحنا انها کمتر از ۲۵ درجه است و هنوز دارند رشد میکنند ویا انحنا هایی کمتر از ۵۰ درجه که رشد شان تمام شده است می باشد.